Vilniaus ,,Atžalyno” mokykla-darželis

                      

 

ĮREGISTRUOTA                                                                                  PATVIRTINTA

Juridinių asmenų registre                                                                       Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 12 d.                                                                         2014 m. kovo 5 d.

sprendimu Nr. 1-1723

 

 

 

Biudžetinės įstaigos

VILNIAUS „ATŽALYNO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus ,,Atžalyno“ mokyklos-darželio (toliau – Mokykla-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, mokyklos-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos-darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus ,,Atžalyno“ mokykla-darželis. Mokykla-darželis įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 191665861. Mokyklos-darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

3.  Mokyklos-darželio istorija: Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinė  mokykla įsteigta 1993 m. birželio 1 d. Vilniaus pradinė mokykla Nr. 8 įsteigta Vilniaus miesto valdybos 1993 m. balandžio 15 d.  potvarkiu Nr. 649V. Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 158 mokyklai suteiktas Vilniaus ,,Atžalyno“ pradinės mokyklos pavadinimas.

4. Mokyklos-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.

6. Mokyklos-darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

7. Mokyklos-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), kuri:

7.1. priima sprendimą dėl Mokyklos-darželio pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, Mokyklos-darželio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.2. priima sprendimą dėl Mokyklos-darželio buveinės pakeitimo;

7.3. tvirtina ir keičia Mokyklos-darželio nuostatus;

7.4. išduoda išankstinius sutikimus steigti Mokyklos-darželio patalpose trečiųjų asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudotis įstaigos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu;

7.5. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos-darželio vadovą;

7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

8. Mokyklos-darželio adresas – Genių g. 25, LT-11217 Vilnius.

9. Švietimo įstaigos  grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Švietimo įstaigos tipas –mokykla-darželis.

11. Mokyklos-darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Ugdymo forma – grupinio, pavienio, mokymo namuose.

14. Mokykla-darželis vykdo neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą programas ir išduoda šiuos pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pradinio išsilavinimo pažymėjimą. 

15. Mokykla-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II.  MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ  DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

16. Mokyklos-darželio veiklos sritis – švietimas.

17. Mokyklos-darželio švietimo veiklos rūšys:

17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

17.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

17.3. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

18.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

19. Mokyklos-darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius. Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

20. Mokyklos-darželio veiklos uždaviniai:

20.1. teikti vaikams, mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą;

20.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

20.3. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti visuomenės kultūrinio ugdymo  funkcijas;

20.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo, mokymo (-si) aplinką.

21. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Mokykla-darželis:

21.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programa. Atsižvelgdama į Mokyklos-darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;

21.3. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

21.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą;

21.6. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.7. teikia papildomas mokamas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

21.8. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

21.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

21.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

21.11. organizuoja vaikų, mokinių maitinimą Mokykloje-darželyje;

21.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

22. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 
 

 

23. Mokykla-darželis, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. vykdyti formaliojo ir  neformaliojo švietimo programas;

23.2. parinkti ugdymo ir mokymo metodus,  ugdymosi ir mokymosi veiklos būdus;

23.3. kurti naujus ugdymo ir mokymo, ugymosi ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

23.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.6. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

23.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000 Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

23.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Mokykla-darželis privalo:

24.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.2. atsižvelgti į mokinių gebėjimus, poreikius, galimybes, individualizuoti ugdymo turinį, vykdyti mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

24.3. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams įgyvendinti  pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;

24.4. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

24.5.  vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

IV. MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

25.  Mokyklos-darželio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:

25.1. Mokyklos-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos-darželio taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

25.2. Mokyklos-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos-darželio taryba;

25.3. derintą su Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu  Mokyklos-darželio ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos-darželio taryba;

25.4. kitus Mokyklos-darželio veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus aktus.

26. Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Direktorius:

27.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos-darželio struktūrą, Mokyklos-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.2. nustato Mokyklos-darželio struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis; 

27.3. tvirtina auklėtojų, mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4. priima vaikus, mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

27.6. suderinęs su Mokyklos-darželio taryba, tvirtina Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles; 

27.7. sudaro vaikams, mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymusi, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

27.8. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos-darželio veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

27.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

27.11. Mokyklos-darželio vardu sudaro sutartis Mokyklos-darželio funkcijoms vykdyti;

27.12. organizuoja Mokyklos-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

27.15. inicijuoja Mokyklos-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.16. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai-darželiui teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17. atstovauja Mokyklai-darželiui kitose institucijose;

27.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

27.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

27.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojams;

27.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

28. Mokyklos-darželio direktorius atsako už tai, kad Mokykloje-darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, atsako už demokratinį Mokyklos-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

29. Mokykloje-darželyje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba.

30. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai, mokytojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų, mokinių ugdymosi, mokymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų, mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių klausimų sprendimo būdų ir darbo metodikos; aptaria mokinių elgesį, jų lankomumo gerinimą; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Mokyklos-darželio veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą  koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

31. Metodinės tarybos narius renka mokytojų taryba slaptu balsavimu. Ją sudaro 5 nariai. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių  diegimą Mokykloje-darželyje, metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina auklėtojų, mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato auklėtojų, mokytojų kvalifikacijos kėlimo prioritetus, teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Mokyklos-darželio direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. MOKYKLOS-DARŽELIO SAVIVALDA

 

33. Mokyklos-darželio taryba yra aukščiausioji Mokyklos-darželio savivaldos institucija. Mokyklos-darželio taryba telkia Mokyklos-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos-darželio valdymui, padeda spręsti Mokyklai-darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

34. Mokyklos-darželio taryba sudaroma iš mokinių ir ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Mokyklos-darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams.

35. Į Mokyklos-darželio tarybą lygiomis dalimis (3+3) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – mokytojų taryba.

36. Mokyklos-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.  Mokyklos-darželio direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

37. Mokyklos-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Mokyklos-darželio tarybos posėdyje.

38. Mokyklos-darželio taryba:

38.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. pritaria Mokyklos-darželio strateginiam planui, metinei Mokyklos-darželio veiklos programai, Mokyklos-darželio nuostatams, Mokyklos-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos-darželio direktoriaus;

38.3. teikia Mokyklos-darželio direktoriui siūlymus dėl Mokyklos-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. svarsto Mokyklos-darželio lėšų naudojimo klausimus;

38.5. išklauso Mokyklos-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia Mokyklos-darželio direktoriui siūlymus dėl Mokyklos-darželio veiklos tobulinimo;

38.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Mokyklos-darželio veiklą;

38.7. gali sustabdyti kitų Mokyklos-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

38.8. teikia siūlymus Mokyklos-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.9. svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Mokyklos-darželio direktoriui siūlymus;

38.10. teikia siūlymus dėl Mokyklos-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.11. svarsto Mokyklos-darželio direktoriaus teikiamus klausimus;

38.12. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.

39. Mokyklos-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

40. Mokyklos-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos-darželio bendruomenei.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

42. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos-darželio direktorius.

43. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

45. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

46. Darbuotojai į darbą Mokykloje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Mokyklos-darželio darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Mokyklos-darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją kelia švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

49. Mokyklos-darželio direktorius kolektyvinę sutartį gali sudaryti, pakeisti ir (ar) papildyti  ar nutraukti tik gavęs išankstinį savininko pritarimą.

 

VII. MOKYKLOS-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir veiklos priežiūra

 

50. Mokykla-darželis valdo patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir disponuoja  juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o tokios nesant – Savivaldybės tarybos išankstiniu pritarimu.

51. Mokyklos-darželio lėšas sudaro:

51.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

51.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

51.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

51.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

52. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Mokyklos-darželio tarybos siūlymu, jei yra sutaupytų Mokyklos-darželio fondo lėšų, darbuotojams gali būti mokami priedai prie atlyginimų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Mokykla-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansines ataskaitas tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos-darželio finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

55. Mokyklos-darželio finansines operacijas atlieka biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita.

     56. Mokykla-darželis yra paramos gavėja, gali steigti paramos fondą.

           57. Mokyklos-darželio veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės  vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

 
VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

              58. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos-darželio interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

              59. Pranešimai apie Mokyklos-darželio likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Mokyklos-darželio nuostatams, jų pakeitimams, papildymam pritaria Mokyklos-darželio taryba, tvirtina Mokyklos-darželio savininko teises įgyvendinanti institucija.

61. Mokyklos-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos-darželio savininko teises įgyvendinančios institucijos,Mokyklos-darželio direktoriaus ar Mokyklos-darželio tarybos iniciatyva.

62. Mokykla-darželis registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokykla-darželis reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.